Algemene Huurvoorwaarden :   Download in PDF

Rowera B.V. heeft getracht de voorwaarden beknopt en helder te houden.
Lees deze voorwaarden zorgvuldig, zowel u en Rowera B.V. (als verhuurder van Casa Rowera) vinden in deze voorwaarden haar rechten en plichten.
Middels uw reservering / betaling aan Rowera B.V. bevestigt u met de hieronder genoemde voorwaarden akkoord te gaan.

Aard van de overeenkomst :
Rowera B.V. treedt op als verhuurder van Casa Rowera en bemiddelt bij de totstandkoming van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder.
De afgesloten huurovereenkomst is te allen tijde een overeenkomst tussen Rowera B.V. en huurder.
Alleen tussen die partijen ontstaan rechten en plichten uit de huurovereenkomst.
In deze voorwaarden zal verhuurder en/of haar vertegenwoordiger als Rowera B.V. worden omschreven, en degene uit wiens naam de boeking
is verricht als  huurder .

Correcte opgave, acceptatie :
Reisgezelschap :
Bij iedere accommodatie staat het maximaal aantal toegestane personen vermeld.
Huurder dient de samenstelling van het reisgezelschap vooraf bekend te maken.
Bij overschrijding van het aantal toegestane personen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf, zal toegang geweigerd worden,
zonder dat er sprake kan zijn van enige restitutie.

Leeftijdsvoorbehoud :
De accommodatie is niet beschikbaar voor jongeren.
Indien bij incheck blijkt dat er toch sprake is van een groep personen met een gemiddelde leeftijd van minder dan 25 jaar, zal toegang geweigerd worden,
zonder dat er sprake kan zijn van enige restitutie.

Huisdieren :
In de accommodatie zijn huisdieren niet toegestaan. (Alleen bij huur van de hele villa en in overleg met Rowera B.V.)

Algemeen :
Rowera B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor gasten te weigeren of boekingen te annuleren.

Betalingsvoorwaarden :
Nadat Rowera B.V. uw reservering geaccepteerd heeft, en huurder de aanbetaling van 30% heeft voldaan, is de boeking voor Casa Rowera definitief.
Indien Rowera B.V. de aanbetaling niet binnen 10 dagen na verzenden van de reserveringsbevestiging ontvangt, vervalt de reservering van de accommodatie.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de verhuurperiode op de rekening zoals in de reserveringsbevestiging
genoemd te zijn bijgeschreven.
Indien er tussen reserveringsdatum en aanvang van de verhuurperiode minder dan 8 weken zitten is het gehele bedrag ineens verschuldigd.
Zeer belangrijk: als betalingskenmerk het reserveringsnummer vermelden.
Zonder het reserveringsnummer kan Rowera B.V. betalingen niet juist plaatsen.

Annuleringsvoorwaarden :
Annulering door huurder

Bij annulering niet eerder dan 4 weken voor de geplande aankomstdatum is de gehele huursom verschuldigd.
Bij annulering eerder dan 4 weken maar niet eerder dan 8 weken voor de geplande aankomstdatum is 75% van de huursom verschuldigd.
Bij annulering eerder dan 8 weken voor de geplande aankomstdatum is 50% van de huursom verschuldigd.
Annulering dient direct telefonisch of per e-mail aan Rowera B.V. te worden doorgegeven en schriftelijk te worden bevestigd.
De dag van ontvangst van de schriftelijke bevestiging wordt als de dag van annulering aangemerkt.

Annulering van Casa Rowera door Rowera B.V.
Indien enige omstandigheid noopt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning,
zal hier zo spoedig mogelijk kennis van worden gegeven aan de huurder en indien mogelijk onder aanbieding van een alternatief.
Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief,
zal het reeds door huurder betaalde bedrag direct worden teruggestort.
De huurder heeft jegens Rowera B.V. geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Waarborgsom :
Bij aankomst betaalt u de waarborgsom (borg) 500,00 Euro contant aan onze vertegenwoordig(st)er ter plaatse.
De waarborgsom wordt binnen 14 dagen na vertrek op uw bank- of girorekening teruggestort.
Hierop worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan de accommodatie aanwezige zaken in mindering gebracht.
Alle schade en gebreken die niet binnen 24 uur na aankomst aan Rowera B.V. zijn gemeld worden verondersteld door huurder te zijn veroorzaakt.
De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres- en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC code) bij Rowera B.V. bekend te maken.

Aankomst en Vertrek :
Huurder dient zich op de reguliere aankomstdag tussen 17:00 en 20:00 uur op het door Rowera B.V. aangegeven adres van Casa Rowera te melden.
Hierna zal vertegenwoordig(st)er van Rowera B.V. de incheckprocedure met huurder afhandelen.
Bij de incheckprocedure voldoet huurder de borg en eventuele bijkomende kosten contant.
Huurder ontvangt dan eveneens de sleutels van de woning.
Bedlinnen, handdoeken en keukendoeken zijn bij de huursom inbegrepen.
Strandlakens neemt huurder zelf mee.
Indien huurder door onvoorziene omstandigheden niet bij machte is binnen de normale inchecktijd in te checken, dient huurder zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 18:00 uur op de aankomstdag contact op te nemen
met de vertegenwoordig(st)er ter plaatse.
Deze vertegenwoordig(st)er biedt u een alternatief tijdstip voor de incheck aan.
Ter verificatie dient huurder bij aankomst een kopie van het Casa Rowera reserveringsformulier en geldige legitimatiebewijzen
van het reisgezelschap te tonen aan de vertegenwoordig(st)er ter plaatse.
   o Inchecken: tussen 17:00 en 20:00.
   o Vertrek: huurder dient het huis te verlaten vr 10:00.
Bij een later vertrek zonder uitdrukkelijke toestemming van Rowera B.V. is Rowera B.V. gerechtigd tot het inhouden van uw borgsom
voor het verlengde verblijf met een maximum van 100 Euro per uur.

Gebruik Zwembad :
Kinderen moeten ten allen tijden zwembandjes dragen.
Kinderen kunnen alleen gebruik maken van het zwembad onder toezicht van de ouders.
Het is niet toegestaan in het zwembad te duiken.
Rowera B.V. kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij eventuele ongelukken.

Schoonmaak :
Oplevering van de accommodatie Casa Rowera

De accommodatie wordt schoon opgeleverd.
Het schoonmaakteam van Casa Rowera zorgt ervoor dat huurder in een goed gereinigde accommodatie terecht komt.
Het is de bedoeling dat huurder de accommodatie achterlaat zoals huurder deze aangetroffen heeft.
Alle op - of aanmerkingen over schoonmaak of inventaris dient huurder op de aankomstdag
(= binnen 24 uur) direct door te geven aan de vertegenwoordig(st)er van Rowera B.V.

Oplevering van de accommodatie door huurder :
Bij het verlaten van uw accommodatie zorgt huurder ervoor dat ;
o Serviesgoed en bestek zijn afgewassen en opgeborgen, en overig keukengerei zich op de daartoe bestemde plaatsen bevindt.
o De vaatwasser leeg is.
o De bedden afgehaald zijn en het bedlinnen op een centrale plaats verzameld is.
o Het huisvuil in de daarvoor bestemde (centrale) afvalcontainers is gedeponeerd. (Bij de ingang van de urbanisatie)
o De BBQ leeg - en schoongemaakt is.
o Het terrasmeubilair op zijn plaats staat en de tuin en/of het terras vrij van afval is.
o Het huis (bezem)schoon is.
Indien de woning niet opgeruimd achtergelaten wordt, is Rowera B.V. gerechtigd tot het op de borg inhouden van schoonmaakkosten
tot een maximum van 250 Euro.
Indien bedlinnen gescheurd, gevlekt (o.a. hennatattoos, inkt) of anderszins abnormaal beschadigd of onbruikbaar is geworden,
is Rowera B.V. gerechtigd tot het op de borg inhouden van vervangingskosten.

Betredingsrecht :
Uit hoofde van hun functie hebben medewerkers of gedelegeerden van Rowera B.V. te allen tijde het recht om de accommodatie te betreden
indien zij dit nodig achten.
Rowera B.V. zal trachten het betreden vr betreding aan huurder bekend te maken.

Faciliteiten :
Niet alle in de beschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, speeltuinen, restaurants, uitgaansgelegenheden etc.
zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend.
Rowera B.V. is niet aansprakelijk voor voorzieningen van derden die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren.

Nutsvoorzieningen :
Het is mogelijk dat er tijdens uw verblijf bepaalde nutsvoorzieningen (o.a. water, elektra) tijdelijke onderbrekingen in de levering kennen.
Rowera B.V. heeft hier geen invloed op en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor dergelijke onderbrekingen.

Aansprakelijkheid :
Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw verblijf in Casa Rowera bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde woning, de inrichting hiervan
en alle zaken welke bij het gehuurde object behoren en zal de schade, waarvan zonder tegenbewijs vermoed wordt dat die is veroorzaakt
door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door huurder terstond vergoed dienen te worden naar nieuwwaarde
aan de vertegenwoordig(st)er van Rowera B.V.
Rowera B.V. is gerechtigd om daartoe de waarborgsom aan te wenden.
Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient de huurder de nachtrust van de omwonenden te respecteren en geen overlast te veroorzaken.
Bij extreme toegebrachte schade aan de woning of grove overlast voor buurtbewoners veroorzaakt door de huurder,
heeft Rowera B.V. het recht de huurovereenkomst zonder enige restitutie direct te ontbinden.

Aansprakelijkheid Rowera B.V.
Rowera B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten geleden door de huurder.
Rowera B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook. berokkend door huurders van Casa Rowera.
Rowera B.V. is niet aansprakelijk voor enige overlast gedurende het verblijf.

Privacy : 
Rowera B.V.
zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Slotbepaling :
Voor zover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit de huurovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door
de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden over dragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
Indien en voor zover enige bepaling in de huurovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken,
blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het
in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Huurder ondertekent bij aankomst een formulier waarin hij aangeeft dat hij alle huurbepalingen goed heeft gelezen en begrepen.
De leukste vakantie villa aan de Costa Brava